ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (C.C.T.V.)

 

DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDINGTHEPROCESSING OF PERSONAL DATA THROUGH CLOSED-CIRCUIT TELEVISION(C.C.T.V.)

Comments are closed.