4/6/2021-30/6/2021

 

Το Εμπορικό Κέντρο AVENUE (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό από τις τέσσερις (4) έως και τις τριάντα (30) Ιουνίου 2020. Ως δώρα/έπαθλα του διαγωνισμού ορίζονται κουπόνια έκπτωσης από τα παρακάτω καταστήματα:

 

H&M, Buffet, Original Marines, Prenatal, Sephora, Undercolors of Benetton, Coffee House Taste Habitat, ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Σκλαβενίτης, Μούγερ, Gregio, Triumph, S’Oliver/Move Stores, MAIK Artistic Team, Alouette, Dust + Cream, FILA, Nakas Book House.

 

Η εξαργύρωση των δώρων γίνεται αποκλειστικά στο AVENUE, από το αντίστοιχο κατάστημα εντός του εμπορικού κέντρου μετά από έλεγχο από την υποδοχή.

 

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Επίσης δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρα αφορούν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και δεν μπορούν να συνδυαστούν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα, κατά την εύλογη κρίση της. Η Διοργανώτρια ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στο δώρο που δεν αποτελούν προϊόν της εταιρείας τους.

 

Περιγραφή μηχανισμού του διαγωνισμού:

 

Συμμετοχή σε αυτοματοποιημένη κλήρωση μέσω της σελίδας http://summerloading.avenuemall.gr/ με την προσθήκη ονοματεπωνύμου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η συμμετοχή μπορεί να γίνεται καθημερινά.

Ο/Η συμμετέχων/ουσα, αφού συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία,  θα λαμβάνει αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα ειδοποιείται για το αν κέρδισε ή όχι. Αν έχει κερδίσει, πατώντας τον υπερσύνδεσμο που θα εμφανίζεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε κουπόνι που μπορεί να παραλάβει από την υποδοχή του AVENUE και να το εξαργυρώσει στο ορισμένο διάστημα που θα αναφέρεται στο μήνυμα.

 

Στο διαγωνισμό απαγορεύεται να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που στεγάζονται στο εμπορικό κέντρο AVENUE, ο συμβολαιογράφος και το προσωπικό του, οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς τους μέχρι Α’ βαθμού, καθώς και οι εργαζόμενοι στην AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝ.I.K.E. και ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

 

Στην κλήρωση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν.

 

Ο νικητής προκειμένου να παραλάβει το δώρο θα πρέπει να προσκομίσει στην υποδοχή του AVENUE:

  1. Τον μοναδικό κωδικό του
  2. Το ονοματεπώνυμό του

 

άλλως εκπίπτει του δικαιώματος παραλαβής του δώρου.

 

Το Εμπορικό Κέντρο AVENUE δικαιούται οποτεδήποτε να μεταβάλει τους όρους της προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει. Στην περίπτωση αυτή θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην υποδοχή του Εμπορικού Κέντρου και στο web site www.avenuemall.gr .

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και του κανονισμού της προωθητικής ενέργειας και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της διοργανώτριας εταιρείας. Οι αναλυτικοί  όροι συμμετοχής στη διαδικασία του Διαγωνισμού βρίσκονται στο web site www.avenuemall.gr, summerloading.avenuemall.gr, και εκτυπωμένοι στο γραφείο πληροφοριών του Εμπορικού Κέντρου AVENUE.

 

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα κατατεθούν μέσω του summerloading.avenuemall.gr.

 

Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη δε φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

 

Πολιτική Απορρήτου:

Στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα διατηρηθούν, παρά μόνο αν οι ίδιοι το επιθυμούν και δηλώσουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας summerloading.avenuemall.gr τη συναίνεσή τους. Σε αυτή την περίπτωση θα διατηρηθούν σε βάση δεδομένων, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση για τα νέα του Εμπορικού Κέντρου AVENUE μέσω newsletter, από την εταιρία AVENUE MANAGEMENT MON.I.K.E. Η διατήρηση των στοιχείων γίνεται βάσει του νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι συμμετέχοντες διατηρούν όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης), 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους, από τους συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια, οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν εγγράφως ή με e-mail με τη «AVENUE MANAGEMENT Μον.Ι.Κ.Ε.» (διεύθυνση: 12ο χλμ Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση Αττικής, info@avenuemall.gr).

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την Διοργανώτρια για το σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του εν λόγω διαγωνισμού, η Διοργανώτρια συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) email, β) ονοματεπώνυμο, και θα τα χρησιμοποιήσει για λόγους ελέγχου και ταυτοποίησης νικητή. Η Διοργανώτρια θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή αυτού και την απόδοση του Δώρου. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο σε όσα λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και μόνο για το περιορισμένο διάστημα διεξαγωγής της ενέργειας. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων  θα διαγραφούν,  μετά το πέρας της ενέργειας.

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της ενέργειας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποδοχή email λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων της υπηρεσίας, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους συμμετέχοντες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 

Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια εντοπίσει κακή χρήση της υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή ή τις συμμετοχές που θα εντοπιστούν ή να αρνηθεί την παράδοση του δώρου. Κακή χρήση ορίζεται η χρήση αυτοματοποιημένου bot για πολλαπλές συμμετοχές ή πολλαπλά mails (spam) από τον ίδιο χρήστη. Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία μια φορά την ημέρα. 

 

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Comments are closed.